تغذیه دوران سالمندی

نیاز به تغذیه دوران سالمندی دارید؟

گرچه دوران سالمندي به ۶۰ سال و بالاتر اطلاق می گردد ولی تغییرات سالمندي از سالها قبل آغاز می شود. توجه به تغذیه در این دوران به دلیل تغییر نیازهاي تغذیه اي بدن از اهمیت به سزایی برخوردار استنیاز سالمندان به مواد مغذي متاثر از داروها، بیماریها و پدیده هاي بیولوژیکی دوران میانسالی و سالمندي بوده و در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است.

  • مراقبت برای نیازهای ویژه
  • تغذیه دوران سالمندی
  • مراقبت ورزشی
  • مراقبت در مؤسسه

      × ارتباط با کارشناس